അടക്കുക

home11-ml

 • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല
 • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല

ജില്ല ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

 • വിസ്തീർണ്ണം: 96,024 sq km
 • ജനസംഖ്യ: 6,038,3628
 • സാക്ഷരതാ നിരക്ക്: 86:03%
 • ബ്ലോക്ക്‌ : 33
 • വില്ലേജുകള്‍: 445
 • നഗരസഭ: 4
 • പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍: 5
 • ഭാഷ: 7
മിനിസ്റ്റർ
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര്
മിനിസ്റ്റർ
കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്

സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള സ്ഥലം

 • സ്‌മാരകം
 • മതപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ
 • വന്യജീവി
 • ഭൂദൃശ്യം
 • തീരങ്ങൾ
 • തടാകങ്ങൾ

വകുപ്പുകൾ

 • വിദ്യാഭ്യാസം
 • വൈദ്യുതി
 • വ്യവസായം
 • കൃഷി
 • ആരോഗ്യം
 • ഭൂരേഖ

സംഭവങ്ങള്‍

ഇവന്റ് ഇല്ല

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ

 • ബാലസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1098
 • സ്ത്രീസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1091
 • ആംബുലന്‍സ്-102,108
 • ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ - 1090
 • പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ഫോണ്‍ സഹായ കേന്ദ്രം - 155300
 • റസ്ക്ക്യൂ കമ്മിഷണര്‍ - 1070