അടക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ

 

DC pta

2015 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീ. ഷിബു എ ഐഎഎസ് 37-ാമത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറായി 20/10/2023 ന് ചുമതലയേറ്റു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ. ഷിബു എ ഐഎഎസ് ഹൗസിംഗ് കമ്മീഷണർ, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറി, ലാൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറി, എറണാകുളം ജില്ലാ വികസന കമ്മീഷണർ, കയർ വികസന ഡയറക്ടർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പദവികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കരമന സ്വദേശിയാണ് ശ്രീ. ഷിബു എ ഐഎഎസ്.

 

സന്ദര്ശിക്കുക : മുന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍