അടക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ

 

DC pta

ജില്ലാ കളക്ടർ , പത്തനംതിട്ട പദവിയിലേക്ക്  12-07-2021 ന് ശ്രീമതി ഡോ: ദിവ്യ എസ് അയ്യർ ഐ എ എസ് നിയമിതയായി. 2014 ബാച്ച് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആണ് .അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ-കോട്ടയം,സബ് കളക്ടർ- തിരുവനന്തപുരം ,ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി-പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ,ഡയറക്ടർ-മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, ആയും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് . തിരുവനന്തപുരം ആണ് സ്വദേശം.

 

സന്ദര്ശിക്കുക : മുന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍