അടക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

ഓഫീസിന്റെ പേര്
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകൾ
സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം 1070
കളക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം 1077
കളക്ടറേറ്റ് 0468-2222515, 0468-2232515, 0468-2222505, 0468-2222507
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് 04682222657
പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം 100
അപകട ഹെൽപ് ലൈൻ 108
തീയും രക്ഷയും 101
ആംബുലൻസ് ഹെൽപ് ലൈൻ 102
വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ 1090
വനിതാ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ (പോലീസ്) 9995399953
ലൈംഗിക അതിക്രമം(സേഫ് വുമൺ) 1091
വനിതാ – നിർഭയ 9833312222
കുട്ടികളുടെ സഹായ ലൈൻ 1098
ഡിസാസ്റ്റർ ഹെൽപ് ലൈൻ 1077
ബി.എസ്.എൻ.എൽ സഹായവഴി 1500

 

ജില്ലാ ഡയറക്ടറി(PDF 141KB)