അടക്കുക

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

 • സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം: 1070
 • കളക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം: 1077
 • കളക്ടറേറ്റ് : 0468-2222515, 0468-2232515, 0468-2222505, 0468-2222507, 8547610039
 • പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം : 100
 • അപകട ഹെൽപ് ലൈൻ : 108
 • വനിതാ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ (പോലീസ്) : 9995399953
 • തീയും രക്ഷയും : 101
 • ആംബുലൻസ് ഹെൽപ് ലൈൻ : 102
 • വനിതാ ഹെൽപ് ലൈന് : 1090
 • ലൈംഗിക ഹാർഷ്മെൻറ് (സേഫ് വുമൺ) : 1091
 • വനിതാ – നിർഭയ : 9833312222
 • കുട്ടികളുടെ സഹായ ലൈൻ : 1098
 • ഡിസാസ്റ്റർ ഹെൽപ് ലൈൻ : 1077
 • ബി.എസ്.എൻ.എൽ സഹായവഴി : 1500

ജില്ലാ ഡയറക്ടറി(PDF 141KB)