അടക്കുക

റാന്നി പാലത്തിന്റെയും അതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് റാന്നി, അങ്ങാടി വില്ലേജുകളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ

റാന്നി പാലത്തിന്റെയും അതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് റാന്നി, അങ്ങാടി വില്ലേജുകളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
റാന്നി പാലത്തിന്റെയും അതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് റാന്നി, അങ്ങാടി വില്ലേജുകളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ 27/01/2023 31/07/2033 കാണുക (574 KB)