അടക്കുക

ബ്ലോക്കും പഞ്ചായത്തും

ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് 0468 2362036, 8281040524
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
ചെന്നീർക്കര 0468 2350316, 9496042640 കോഴഞ്ചേരി
ചെറുകോൽ 04682212098, 9496042644 റാന്നി
ഇലന്തൂർ 0468 2362037, 9496042642 കോഴഞ്ചേരി
കോഴഞ്ചേരി 0468 2212052, 9496042646 കോഴഞ്ചേരി
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി 0468 2312162, 9496042648 കോഴഞ്ചേരി
നാരങ്ങാനം 0468 2216094, 9496042650 കോഴഞ്ചേരി
ഓമല്ലൂർ 0468 2350237, 9496042638 കോഴഞ്ചേരി
കോയിപ്രം ബ്ലോക്ക് 0469 2662364, 8281040525
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
അയിരൂർ 04735 230226, 9496042626 റാന്നി
ഇരവിപേരൂർ 0469 2657304, 9496042628 തിരുവല്ല
എഴുമറ്റൂർ 0469 2650528, 9496042634 മല്ലപ്പള്ളി
കോയിപ്രം 0469 2660393, 9496042630 തിരുവല്ല
പുറമറ്റം 0469 2664527, 9496042636 മല്ലപ്പള്ളി
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി 0468 2214387, 9496042632 തിരുവല്ല
കോന്നി ബ്ലോക്ക് 0468 2333161, 8281040526
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
അരുവാപ്പുലം 0468 2242357,9496042672 കോന്നി
കോന്നി 0468 2242223,9496042670 കോന്നി
മലയാലപ്പുഴ 0468 2300223, 9496042682 കോന്നി
മൈലപ്ര 0468 2222340, 9496042676 കോന്നി
പ്രമാടം 0468 2242215, 9496042674 കോന്നി
തണ്ണിത്തോട് 0468 2382223, 9496042680 കോന്നി
വള്ളിക്കോട്‌ 0468 2350229,9496042678 കോന്നി
മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് 0469 2682258, 8281040527
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
ആനിക്കാട് 0469 2685234, 9496042602 മല്ലപ്പള്ളി
കല്ലൂപ്പാറ 0469 2677237, 9496042608 മല്ലപ്പള്ളി
കവിയൂർ 0469 2619253, 9496042604 തിരുവല്ല
കൊറ്റനാട്‌ 0469 2773253, 9496042606 മല്ലപ്പള്ളി
കോട്ടാങ്ങൽ 0469 2696236, 9496042611 മല്ലപ്പള്ളി
കുന്നംത്താനം 0469 2693236, 9496042612 മല്ലപ്പള്ളി
മല്ലപ്പള്ളി 0469 2682254, 9496042614 മല്ലപ്പള്ളി
പന്തളം ബ്ലോക്ക് 04734 260314, 8281040528
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
ആറന്മുള 0468 2319139, 9496042706 കോഴഞ്ചേരി
കുളനട 04734 260272, 9496042704 കോഴഞ്ചേരി
മെഴുവേലി 0468 2257228, 9496042708 കോഴഞ്ചേരി
പന്തളം -തെക്കേക്കര 04734 228498, 9496042684 അടൂർ
തുമ്പമൺ 04734 266292, 9496042688 അടൂർ
പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് 04734 217150, 8281040529
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
കലഞ്ഞൂർ 04734 270363, 9496042698 കോന്നി
കൊടുമൺ 04734 285225, 9496042700 അടൂർ
എനതിമംഗലം 04734 246031, 9496042690 അടൂർ
ഏഴംകുളം 04734 240637, 9496042694 അടൂർ
ഏറത്തു് 04734 228256, 9496042692 അടൂർ
കടമ്പനാട് 04734 282026, 9496042696 അടൂർ
പള്ളിക്കൽ 04734 288621, 9496042702 അടൂർ
പുള്ളികീഴ് ബ്ലോക്ക് 0469 2610708, 8281040530
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
കടപ്ര 0469 2610246, 9496042616 തിരുവല്ല
കുറ്റൂർ 0469 2614387, 9496042618 തിരുവല്ല
നെടുമ്പ്രം 0469 2643187, 9496042622 തിരുവല്ല
നിരണം 0469 2610254, 9496042620 തിരുവല്ല
പെരിങ്ങര 0469 2630843, 9496042624 തിരുവല്ല
റാന്നി ബ്ലോക്ക് 04735 227478, 8281040531
പഞ്ചായത്ത് ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
ചിറ്റാർ 04735 255225, 9496042662 കോന്നി
നാറാണംമൂഴി 04735 270228, 9496042666 റാന്നി
റാന്നി 04735 22678, 9496042654 റാന്നി
റാന്നി – അങ്ങാടി 04735 226275, 9496042656 റാന്നി
റാന്നി -പഴവങ്ങാടി 04735 226257, 9496042652 റാന്നി
റാന്നി -പെരുനാട് 04735 240230, 9496042658 റാന്നി
സീതത്തോട് 04735 258048, 9496042664 കോന്നി
വടശ്ശേരിക്കര 04735 252029, 9496042660 റാന്നി
വെച്ചൂച്ചിറ 04735 265238, 9496042668 റാന്നി
ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫോൺ നമ്പർ താലൂക്ക്
അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 04734 228362, 9188955142 അടൂർ
പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി 0468 2222249, 9496747350 കോഴഞ്ചേരി
തിരുവല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 0469 2701315, 0469 2738205, 9446039089 തിരുവല്ല
പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 04734 252251, 9188955144 അടൂർ