അടക്കുക

ഡിഎം പ്ലാൻ

ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണം

വിവരണം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണം പത്തനംതിട്ട കാണുക
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് കാണുക
സംഭവ പ്രതികരണ സംവിധാനം( IRS) രൂപീകരണവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനവും കാണുക

കെ എസ് ഇ ബി അത്യാഹിത കർമ്മ പദ്ധതി

പദ്ധതികൾ ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഗവി കാണുക
കല്ലാർ കാണുക
മീനാർ-I,മീനാർ-II കാണുക
പമ്പ,ആനത്തോട്,കക്കി ഡാമുകൾ കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം കാണുക
അപ്പർ മൂഴിയാർ കാണുക
കുള്ളാർ കാണുക