അടക്കുക

ഡിസ്ക്ലെയിമർ

ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രവും കൃത്യവും വിശ്വസനീയവും ആയ ഉറവിടം നൽകാനുള്ള ശ്രമം ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് .ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് , വികസിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ (എൻഐസി) ആണ്.ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്,ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ വസ്തുതകൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ച വാചകത്തിന്റെ കൃത്യമായ പുനർനിർമ്മാണമാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകാനാവില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.ഒരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ എൻ‌ഐ‌സി ആനുകാലികമായി വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു, മാറ്റുന്നു, മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം, നാശനഷ്ടം, ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും എൻ‌ഐ‌സി ബാധ്യസ്ഥരല്ല. കൃത്യവും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിശക് ഖേദിക്കുന്നു.അതിനാൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണത, കൃത്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗക്ഷമത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിയമപരമായ ബാധ്യതയൊന്നും എൻഐസി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ചില വിവരങ്ങൾ‌ ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ‌ അപ്‌ഡേറ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. വെബ് പേജിൽ മറ്റ് ബാഹ്യ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ആ സൈറ്റുകളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ കൃത്യതയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ‌ഐ‌സി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.ബാഹ്യ സൈറ്റുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർലിങ്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അംഗീകാരമല്ല.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

ഇമെയിൽ:kerpta[at]nic[dot]in