അടക്കുക

ആശുപത്രികൾ

ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ,ഹോസ്പിറ്റൽ,പന്തളം

എം സി റോഡ്,പന്തളം ,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689501


ഫോണ്‍ : 04734-252246

ഗവ: ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ,കൊടുംതറ

കൊടുംതറ,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689647


ഫോണ്‍ : 0468-2224241

ഗവ: ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ,കോന്നി

കോന്നി ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689691


ഫോണ്‍ : 0468-2243469

ഗവ: ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ,പത്തനംതിട്ട

പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645


ഫോണ്‍ : 0468-2222364

ഗവ: ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ,അടൂർ

ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം,അടൂർ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-691523


ഫോണ്‍ : 04734-22484

ഗവ: മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോന്നി

ജിഎംസി കോന്നി, ആനകുത്തി, കോന്നി


ഫോണ്‍ : 0468-2344803
Pincode: 689691

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ ,കോഴഞ്ചേരി

തിരുവല്ല- കുമ്പഴ ഹൈവേ,കോഴഞ്ചേരി-689641


ഫോണ്‍ : 0468-2214108

പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്,തിരുവല്ല

എം സി റോഡ് ,തിരുവല്ല,കേരളം-689101


ഫോണ്‍ : 0469-2700755

പൊയ്യാനിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ,കോഴഞ്ചേരി

പൊയ്യാനിൽ ജംഗ്ഷൻ,കോഴഞ്ചേരി-689641


ഫോണ്‍ : 0468-2210600

മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ,പത്തനംതിട്ട

റിങ് റോഡ്,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645


ഫോണ്‍ : 0468-3005500