അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 03-06-2024 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 03/06/2024 07/06/2024 കാണുക (44 KB)
പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക

15/04/2024 31/05/2024 കാണുക (533 KB)
പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

24/04/2024 31/05/2024 കാണുക (331 KB)
ദുരന്തനിവാരണം വേനൽ മുന്നൊരുക്കം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 06/02/2024 31/05/2024 കാണുക (86 KB)
ജില്ലാ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് : പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നദികളിൽ നിന്നും മണൽ വാരുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളത്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നദികളിൽ നിന്നും മണൽ വരുന്നതിനുള്ള, ജില്ലാ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്

02/03/2024 31/05/2024 കാണുക (6 MB)
കോതേക്കാട് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം : 4(1) വിജ്ഞാപനം

കൊതേക്കാട് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം : 4(1) വിജ്ഞാപനം

30/03/2024 31/05/2024 കാണുക (96 KB)
കോടതി സമുച്ചയം 11(1) പിശക് അറിയിപ്പ്

കോടതി കോംപ്ലക്സ് 11(1) പിശക് അറിയിപ്പ്

30/03/2024 31/05/2024 കാണുക (89 KB)
ഉഷ്‌ണതരംഗ സാധ്യത – അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉഷ്‌ണതരംഗ സാധ്യത – അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

06/05/2024 15/05/2024 കാണുക (435 KB)
ഉഷ്ണതരംഗം കാരണം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 03-05-2024 ന് 06-05-2024 വരെ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 03/05/2024 06/05/2024 കാണുക (75 KB)
റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി: LARR ACT 2013 വകുപ്പ് 21(1) – ഫോം നമ്പർ 2 04/12/2023 30/04/2024 കാണുക (533 KB)