അടക്കുക

ഇലക്ഷൻ2021

ഇലക്ഷൻ2021
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ചിഹ്നങ്ങളുടെ വിഹിതം 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (896 KB)
ബൂത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (3 MB)
COVID-19 പ്രതിരോധ ഇനങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക് വിശദാംശങ്ങൾ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (936 KB)
ENCORE സഹായ മാനുവൽ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (9 MB)
Encore അനുമതി മൊഡ്യൂൾ‌ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (1 MB)
നാമനിർദ്ദേശ പ്രക്രിയ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (554 KB)
ഓൺലൈൻ നാമനിർദ്ദേശം 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (2 MB)
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (1 MB)
നിയമസഭയിലെ അംഗത്വത്തിന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (10 MB)
നാമനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (694 KB)