അടക്കുക

തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളി ചേലക്കൊമ്പ് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടി – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട്

തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളി ചേലക്കൊമ്പ് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടി – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളി ചേലക്കൊമ്പ് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടി – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട് 29/10/2021 31/03/2022 കാണുക (3 MB)