അടക്കുക

മുന്നറിയിപ്പുകൾ

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
19/09/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 19-09-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം നീല മുന്നറിയിപ്പ് 04-09-2021 07:00 PM കാണുക
27 മുതൽ 30/08/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 26-08-2021 01:00 PM കാണുക
21 നും 22/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 20-08-2021 01:00 PM കാണുക
08/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 07-08-2021 01:00 PM കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് ജലനിരപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് 07-08-2021 View
07/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 06-08-2021 01:00 PM കാണുക
24 നും 25/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 24-07-2021 01:00 PM കാണുക
21,22,23/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 20-07-2021 01:00 PM കാണുക
16/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 16-07-2021 01:00 PM കാണുക
14/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 14-07-2021 01:00 PM കാണുക
13/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 13-07-2021 01:00 PM കാണുക
11/07/2021 & 12/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 11-07-2021 01:00 PM കാണുക
10/07/2021 നു അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് 10-07-2021 01:00 PM കാണുക
10/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09-07-2021 01:00 PM കാണുക
09/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 08-07-2021 04:00 PM കാണുക
അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണിയാർ ബാരേജ് 02.07.2021 ന് രാവിലെ 6.00 ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡർ 01-07-2021 2:30 PM കാണുക