അടക്കുക

കളക്ട്രേറ്റ്

കളക്ടറേറ്റ് സെക്ഷനുകൾ

സെക്ഷന്റെ പേര് ചാർജ് ഓഫീസർ സീറ്റ്
അക്കൗണ്ട്സ്  ഡെപ്യൂട്ടി (കളക്ടർ ജനറൽ) / എ.ഡി.എം  A1,A2,A3,A4,A9
ജനറൽ  ഡെപ്യൂട്ടി (കളക്ടർ ജനറൽ)/ എ.ഡി.എം  B1,B2,B3,B4,B5
എൽ. എ.  ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ . എ)  C1,C2
എൽ. ആർ. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ . ആർ)  C4,C5,C6,C7,C9
സീക്രട്ട്  ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) / എ.ഡി.എം  S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7
 ഫിനാൻസ്‌  ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ  F1,F2,F3,F4,A5,A6,A7,A8
 ആർ . ആർ  ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ . ആർ)  R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7
ഹൗസിങ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ . എ)  H1,H2
ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ ഓഡിറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ . എ)  IA1,IA2
 സൂട്ട് സെൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ . എ)  K1,K2,K3,K4
ഇലക്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഇലക്ഷൻ) E1,E2