അടക്കുക

Home7-ml

ജില്ല ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

 • വിസ്തീർണ്ണം: 96,024 sq km
 • ജനസംഖ്യ: 6,038,3628
 • സാക്ഷരതാ നിരക്ക്: 86:03%
 • ബ്ലോക്ക്‌ : 33
 • വില്ലേജുകള്‍: 445
 • നഗരസഭ: 4
 • പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍: 5
 • ഭാഷ: 7

സംഭവങ്ങള്‍

ഇവന്റ് ഇല്ല
 • Home7-ml
 • Home7-ml
 • Home7-ml

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ

 • ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ -
  1090
 • റസ്ക്ക്യൂ കമ്മിഷണര്‍ -
  1070
 • ആംബുലന്‍സ്-
  102, 108
 • ബാലസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ -
  1098
 • സ്ത്രീസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ -
  1091
 • പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ഫോണ്‍ സഹായ കേന്ദ്രം-
  155300