അടക്കുക

home4-ml

 • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല

ഇവന്റ് ഇല്ല
 • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല

ജില്ല ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

 • വിസ്തീർണ്ണം: 96,024 sq km
 • ജനസംഖ്യ: 6,038,3628
 • സാക്ഷരതാ നിരക്ക്: 86:03%
 • ബ്ലോക്ക്‌ : 33
 • വില്ലേജുകള്‍: 445
 • നഗരസഭ: 4
മിനിസ്റ്റർ
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര്
മിനിസ്റ്റർ- സ്ത്രീ
കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ

 • പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ഫോണ്‍ സഹായ കേന്ദ്രം - 155300
 • ബാലസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1098
 • സ്ത്രീസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1091
 • ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ - 1090
 • റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റിലീഫ് കമ്മീഷണർ - 1070