അടക്കുക

home12-ml

സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങള്‍

 • മഹത്തായ
 • മതപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ
 • വന്യജീവി
 • ഭൂദൃശ്യം
 • തീരങ്ങൾ
 • തടാകങ്ങൾ

വകുപ്പുകൾ

 • വിദ്യാഭ്യാസം
 • വൈദ്യുതി
 • വ്യവസായം
 • കൃഷി
 • ആരോഗ്യം
 • ഭൂരേഖ

പെട്ടെന്ന് നോക്കാവുന്ന ലിങ്കുകള്‍

 • ഇ-ഓഫീസ്
 • ആധാര്‍സജ്ജമായ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം
 • വിവരാവകാശ നിയമം
 • പൊതുജന പരാതി
 • സംസ്ഥാന പോര്‍ട്ടല്‍
 • സർക്കാർ ഉത്തരവ്
 • സെൻസസ്
 • ഭൂരേഖ
 • വകുപ്പുകൾ

സംഭവങ്ങള്‍

ഇവന്റ് ഇല്ല

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ

 • ബാലസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1098
 • സ്ത്രീസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1091
 • ആംബുലന്‍സ്-102,108
 • പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ഫോണ്‍ സഹായ കേന്ദ്രം - 155300