അടക്കുക

മുന്നറിയിപ്പുകൾ

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മണിയാർ ബാരിയേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 22-05-2024 കാണുക
2024 മെയ് 22 തീയതി അതിതീവ്ര മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : റെഡ് അലേർട്ട്, 23 മുതൽ 25 തീയതി വരെ അതിശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 22-05-2024 01:00 PM കാണുക
2024 മെയ് 20, 21, 22തീയതികളിൽ അതിതീവ്ര മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : റെഡ് ആലേർട്ടും 23 തീയതി അതിശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 20-05-2024 01:00 PM കാണുക
ഓറഞ്ച് ബുക്കിലെ മാർഗനിർദേശം: കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻെറ 18/05/2024 ലെ അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് 18-05-2024 കാണുക
മഴകെടുതികൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ അടിയന്തിര ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ജീവനക്കാർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് വിട്ടുപോകുന്നതു തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 18-05-2024 കാണുക
ജില്ലയിലെ അതിശക്തമായ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തസാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മണ്ണെടുപ്പും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 18-05-2024 കാണുക
ജില്ലയിലെ അതിശക്തമായ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തസാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2023 മെയ് 18 മുതൽ മെയ് 23 വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 18-05-2024 കാണുക
മണിയാർ ബാരിയേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 20-05-2024 കാണുക
2024 മെയ് 19, 20 തീയതികളിൽ അതിതീവ്ര മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : റെഡ് ആലേർട്ടും 18, 21, 22 തീയതികളിൽ അതിശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 18-05-2024 01:00 PM കാണുക
2024 മെയ് 19 മുതൽ 21തീയതി വരെ അതിശക്‌തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : ഓറഞ്ച് ആലേർട്ടും 17 മുതൽ 18 തീയതി വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 17-05-2024 01:00 PM കാണുക
മണിയാർ ബാരിയേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 15-05-2024 കാണുക
2024 മെയ് 14 ന് അതിശക്‌തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : ഓറഞ്ച് ആലേർട്ടും 15 മുതൽ 18 തീയതി വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 14-05-2024 01:00 PM കാണുക
2024 മെയ് 13 മുതൽ 17 തീയതി വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 13-05-2024 01:00 PM കാണുക
2024 മെയ് 11 മുതൽ 13 തീയതി വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 10-05-2024 01:00 PM കാണുക
ഉഷ്‌ണതരംഗ സാധ്യത - അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 04-05-2024 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മണിയാർ ബാരിയേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 20-04-2024 കാണുക
കുള്ളാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 06-04-2024 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കൊച്ചുപമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 07-03-2024 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി കനാൽ ജലവിതരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം 11-01-2024 കാണുക
പമ്പ ജലസേചന പദ്ധതി കനാൽ ജലവിതരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം 03-01-2024 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കുള്ളാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 30-12-2023 കാണുക
2023 ഡിസംബർ 16-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട്, ഡിസംബർ 17-ാം തീയതി അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 15-12-2023 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2023 നവംബർ 23-ാം തീയതി അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 23-11-2023 01:00 PM കാണുക
2023 നവംബർ 22-ാം തീയതി അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, നവംബർ 23-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 22-11-2023 01:00 PM കാണുക
2023 നവംബർ 21, 23 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, നവംബർ 22-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 21-11-2023 01:00 PM കാണുക
2023 നവംബർ 19, 20 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 17-11-2023 01:00 PM കാണുക
2023 നവംബർ 08-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 08-11-2023 01:00 PM കാണുക
2023 നവംബർ 07-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 07-11-2023 01:00 PM കാണുക
2023 നവംബർ 04, 05 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ,നവംബർ 03, 06 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 03-11-2023 01:00 PM കാണുക
2023 നവംബർ 01-ാം തീയതിയിലും, 03-ാം തീയതി മുതല്‍ 05-ാം തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 01-11-2023 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2023 ഒക്ടോബർ 30 തീയതി ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 30-10-2023 01:00 PM കാണുക
2023 ഒക്ടോബർ 26, 30 എന്നി തീയതികളിൽ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 26-10-2023 04:00 PM കാണുക
2023 ഒക്ടോബർ 25 തീയതി ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 25-10-2023 01:00 PM കാണുക
2023 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ഒക്ടോബർ 25 തീയതി വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 21-10-2023 01:00 PM കാണുക
2023 ഒക്ടോബർ 18 തീയതി ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 18-10-2023 01:00 PM കാണുക
2023 ഒക്ടോബർ 15,16 തീയതികളിൽ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, ഒക്ടോബർ 17 തീയതി: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 15-10-2023 01:00 PM കാണുക
മൂഴിയാര്‍ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 11-10-2023 07:30 PM കാണുക
മൂഴിയാര്‍ ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 11-10-2023 കാണുക
2023 ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 13 തീയതി വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 11-10-2023 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2023 സെപ്റ്റംബർ 30 തീയതി അതി ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 30-09-2023 01:00 PM കാണുക
2023 സെപ്റ്റംബർ 29 തീയതി ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 29-09-2023 01:00 PM കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 26-09-2023 കാണുക
2023 സെപ്റ്റംബർ 22 തീയതി ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 22-09-2023 01:00 PM കാണുക
2023 സെപ്റ്റംബർ 4,5 തീയതികളിൽ അതി ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, സെപ്റ്റംബർ 7,8 തീയതികളിൽ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 04-09-2023 01:00 PM കാണുക
2023 സെപ്റ്റംബർ 2,4,5 തീയതികളിൽ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 02-09-2023 01:00 PM കാണുക
മൂഴിയാര്‍ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 01-09-2023 06:30 PM കാണുക
മൂഴിയാര്‍ ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 01-09-2023 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2023 ജൂലൈ 24 ന് ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 24-07-2023 01:00PM കാണുക
2023 ജൂലൈ 6 ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 05-07-2023 01:00PM കാണുക
മണിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 04-07-2023 കാണുക
2023 ജൂലൈ 3 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 03-07-2023 01:00PM കാണുക
2023 ജൂലൈ 3 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 02-07-2023 01:00PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2023 ജൂൺ 27 ന് ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 26-06-2023 01:00PM കാണുക
2023 ജൂൺ 19 ന് ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 19-06-2023 01:00PM കാണുക
2023 ജൂൺ 13 ന് ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 13-06-2023 01:00PM കാണുക
2023 ജൂൺ 12 ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 12-06-2023 01:00PM കാണുക
2023 ജൂൺ 7 തീയതിയിലും, ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂൺ 11 വരെ തീയതിയിലും ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 07-06-2023 01:00PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2023 മെയ് 31 മുതൽ 2023 ജൂൺ 4 വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 31-05-2023 01:00PM കാണുക
2023 മെയ് 26 മുതൽ 2023 മെയ് 28 വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 26-05-2023 01:00PM കാണുക
കാലവർഷ തുലാവർഷ മുന്നൊരുക്ക ദുരന്ത പ്രതികരണ മാർഗരേഖ പ്രകാരം കെ എസ് ഇ ബി യുടെ അധീനതയിലുള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ വിവിധ അലേർട്ട് ലെവലുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനും , റൂൾ കേർവ് അനുസരിച്ചു അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു വിടുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19-05-2023 കാണുക
മണിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 11-05-2023 04:00PM കാണുക
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്: റെഡ് അലേർട്ട് 10-05-2023 08:00PM കാണുക
2023 മെയ് 9 മുതൽ 2023 മെയ് 11 വരെ ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 09-05-2023 01:00PM കാണുക
2023 മെയ് 2-ന് അതിശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഓറഞ്ച് അലർട്ടും, 2023 മെയ് 3-ന് ശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മഞ്ഞ അലേർട്ട് 02-05-2023 01:00PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2023 ഏപ്രില്‍ 29 മുതല്‍ മേയ് 3 വരെ തീയതികളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് : ഏപ്രിൽ 30 നു ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടും, ഏപ്രില്‍ 29, മേയ് 1 മുതല്‍ 3 വരെ മഞ്ഞ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു 29-04-2023 01:00PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കോന്നി താലൂക്കിൽ സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ 9 മത് വാർഡിൽ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം- റിപ്പോർട്ട് 13-03-2023 05:00PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
തിരുവല്ല താലൂക്കിൽ പക്ഷിപ്പനി മുന്നറിയിപ്പ് - ബാധിത പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള നിരീക്ഷണ മേഖലകളുടെ പട്ടിക 02-02-2023 06:00PM കാണുക
2023 ഫെബ്രുവരി 02 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 02-02-2023 01:00PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു - റെഡ് അലെർട് 30-01-2023 06:00PM കാണുക
പമ്പ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ വലതുകര കനാൽ വഴി ജലവിതരണം സംബന്ധിച്ചു 12-01-2023 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2022 ഡിസംബര്‍ 26 -ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 25-12-2022 01:00 PM കാണുക
പമ്പ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഇടതുകര കനാൽ വഴി ജലവിതരണം സംബന്ധിച്ചു 16-12-2022 കാണുക
2022 ഡിസംബര്‍ 9 -ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 08-12-2022 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
2022 നവംബര്‍ 29-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 29-11-2022 01:00 PM കാണുക
2022 നവംബര്‍ 14-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 14-11-2022 01:00 PM കാണുക
2022 നവംബര്‍ 11-ാം തീയതി മുതൽ 13-ാം തീയതി വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 10-11-2022 01:00 PM കാണുക
2022 നവംബർ 3 മുതൽ നവംബർ 4 വരെ വളരെ അതിശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള - ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 2022 നവംബർ 5 മുതൽ നവംബർ 6 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള - മഞ്ഞ അലർട്ട് 03-11-2022 01:00 PM കാണുക
2022 നവംബര്‍ 2-ാം തീയതി മുതൽ 6-ാം തീയതി വരെ വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 02-11-2022 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ 2022 നവംബര്‍ 2-ാംതീയതി വരെ തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 29-10-2022 01:00 PM കാണുക
ഒക്ടോബർ 24 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 24-10-2022 01:00 PM കാണുക
2022 ഒക്‌ടോബർ 18 ന് വളരെ കനത്ത മഴ അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 19 മുതൽ 22 ഒക്‌ടോബർ 2022 വരെ കനത്ത മഴ അലേർട്ട് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 18-10-2022 01:00 PM കാണുക
ഒക്ടോബർ 17,18,19,21 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 17-10-2022 01:00 PM കാണുക
മണിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 13-10-2022 06:30PM കാണുക
ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ 17 വരെ തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട് 13-10-2022 05:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് 11-10-2022 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 6,7- ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 06-09-2022 1:00 PM കാണുക
അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 6 - റെഡ് അലർട്ട് : സെപ്റ്റംബർ 5,7 - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 05-09-2022 1:00 PM കാണുക
ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് -സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 04-09-2022 1:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് -ആഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ 4 വരെ - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 31-08-2022 1:00 PM കാണുക
അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് -ആഗസ്റ്റ് 30 ന് - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 3 വരെ - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 30-08-2022 1:00 PM കാണുക
അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് -ആഗസ്റ്റ് 29 ന് - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്, 30 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 2 വരെ - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 29-08-2022 1:00 PM കാണുക
ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ 28 വരെ തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 27-08-2022 1:00 PM കാണുക
ആഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 24 വരെ തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 23-08-2022 1:00 PM കാണുക
കക്കി- ആനത്തോട് ഡാം - ഷട്ടർ തുറക്കൽ 09-08-2022 കാണുക
പമ്പാ ഡാം - ഷട്ടർ തുറക്കൽ 08-08-2022 കാണുക
കക്കി- ആനത്തോട് ഡാം - ഷട്ടർ തുറക്കൽ 07-08-2022 കാണുക
കക്കി- ആനത്തോട് ഡാം - റെഡ് അലർട്ട് 07-08-2022 1:00 AM കാണുക
പമ്പാ ഡാം - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 07-08-2022 10:00 AM കാണുക
കക്കി- ആനത്തോട് ഡാം - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 06-08-2022 07:00 AM കാണുക
പമ്പാ ഡാം - ബ്ലൂ അലേർട്ട് 05-08-2022 03:30 PM കാണുക
ആഗസ്റ്റ് 4 ന് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - റെഡ് അലർട്ട് & ആഗസ്റ്റ് 5 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് -മഞ്ഞ അലർട്ട് 04-08-2022 12:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം : ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 01-08-2022 4:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് : ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം 01-08-2022 2:00 PM കാണുക
മണിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് : ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം 01-08-2022 2:00 PM കാണുക
ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 4 വരെ തീയതികളിൽ അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 31-07-2022 1:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ജൂലൈ 31 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 31-07-2022 1:00 PM കാണുക
ജൂലൈ 30,ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് & ഓഗസ്റ്റ് 2 ന് ഓറഞ്ച് അലേർട് 29-07-2022 1:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്- റെഡ് അലേർട്ട് 14-07-2022 11:00 AM കാണുക
ജൂലൈ13,14 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 12-07-2022 01:00 PM കാണുക
ജൂലൈ 7,8 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 07-07-2022 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ജൂലൈ 1,2 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 30-06-2022 01:00 PM കാണുക
ജൂൺ 24,25 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 24-06-2022 01:00 PM കാണുക
ജൂൺ 18 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 18-06-2022 01:00 PM കാണുക
ജൂൺ 16, 17 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 15-06-2022 01:00 PM കാണുക
ജൂൺ 10 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 10-06-2022 01:00 PM കാണുക
ജൂൺ 6 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 06-06-2022 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് 26-05-2022 07:00 PM കാണുക
മെയ് 25 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്- മഞ്ഞ അലേർട്ട് 25-05-2022 01:00 PM കാണുക
മണിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് 14-05-2022 08:00 PM കാണുക
മെയ് 17 മുതൽ 18 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 14-05-2022 01:00 PM കാണുക
മെയ് 14 മുതൽ 16 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 14-05-2022 01:00 PM കാണുക
മെയ് 10 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 10-05-2022 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഏപ്രിൽ 23 ന് ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 23-04-2022 കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 19-04-2022 04:00 PM കാണുക
ഏപ്രിൽ 19 ന് അതിശക്ത മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 19-04-2022 11:00 AM കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 18-04-2022 10:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 18-04-2022 08:00 PM കാണുക
കുള്ളാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 13-04-2022 11:11 AM കാണുക
12 ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ 14 ഏപ്രിൽ 2022 വരെ ശക്‌തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലേർട്ട് 12-04-2022 01:00 PM കാണുക
ഏപ്രിൽ 8 ന് അതിശക്ത മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 08-04-2022 11:00 AM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 18-03-2022 11:00 AM കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 10-03-2022 04:00 PM കാണുക
കുള്ളാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 07-03-2022 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 19-02-2022 കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 16-02-2022 കാണുക
കൂളാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 11-02-2022 കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 25-01-2022 03:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 10-01-2022 11:00 AM കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാമിൻറെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപനവും ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പും 03-01-2022 09:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് ഡാം 21.12.2021ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പ് 20-12-2021 08:00 PM കാണുക
04 - 06 ഡിസംബർ 2021 ന് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് -മഞ്ഞ അലർട്ട് 04-12-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി - ആനത്തോട് ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് 03-12-2021 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
29,30 നവംബർ 2021 ന് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് -മഞ്ഞ അലർട്ട് 29-11-2021 01:00 PM കാണുക
25 നവംബർ 2021 അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് - ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 25-11-2021 04:00 PM കാണുക
22-25 നവംബർ 2021 ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 21-11-2021 01:00PM കാണുക
പമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു 20-11-2021 കാണുക
പമ്പാ ഡാം റെഡ് അലേർട്ട് 19-11-2021 09:00PM കാണുക
പമ്പാ ഡാം ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 18-11-2021 10:00AM കാണുക
17 മുതൽ 19/11/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 17-11-2021 01:00 PM കാണുക
പമ്പാ ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് 14-11-2021 12:00PM കാണുക
13 മുതൽ 14/11/2021 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്; 15/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 12-11-2021 01:00 PM കാണുക
09 മുതൽ 11/11/2021 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്; 12/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09-11-2021 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
30 to 31/10/2021 & 01 to 02/11/2021 നു അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ; 03/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 30-10-2021 01:30 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 30-10-2021 കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം റെഡ് അലർട്ട് 28-10-2021 08:00PM കാണുക
29/10/2021 നു അതി ശക്തമാ യ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് & 30 to 31/10/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയി പ്പ് 28-10-2021 01:00PM കാണുക
27-30 ഒക്ടോബർ 2021 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 27-10-2021 01:00 PM കാണുക
23,24, 25 ഒക്ടോബർ 2021 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്, 26/10/2021 നു അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 23-10-2021 01:00 PM കാണുക
സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അലർട്ട് 19-10-2021 കാണുക
20 & 21 ഒക്ടോബർ 2021 നു അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 19-10-2021 01:00 PM കാണുക
നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അലർട്ട് 19-10-2021 11:00 AM കാണുക
19/10/2021 നു പമ്പ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 18-10-2021 കാണുക
പമ്പ ഡാം റെഡ് അലർട്ട് 18-10-2021 11:00 AM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം 18/10/2021 തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 17-10-2021 കാണുക
പമ്പാഡാം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 17-10-2021 09:00 PM കാണുക
പമ്പ അണക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 17-10-2021 09:00 AM കാണുക
മണിയാർ ബറേജ് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 16-10-2021 07:00 PM കാണുക
16-10-2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 16-10-2021 01:00PM കാണുക
ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് - കക്കി ആനത്തോട് ഡാം അലേർട്ട് 15-10-2021 05:00 PM കാണുക
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 14 മുതൽ 16 ഒക്ടോബർ 2021 വരെ 14-10-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം അലേർട്ട് 12-10-2021 07:00 PM കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് തുറക്കൽ 11-10-2021 07:00 PM കാണുക
അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്,കക്കി ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് 11-10-2021 10:00 AM കാണുക
11-13 ഒക്ടോബർ 2021 നു അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09-10-2021 02:00 PM കാണുക
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കക്കി-ആനത്തോട് ഡാം 09-10-2021 07:00 AM കാണുക
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09 മുതൽ 10 ഒക്ടോബർ 2021 വരെ 08-10-2021 01:00 PM കാണുക
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 03-10-2021 02:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം ബ്ലൂ അലെർട് 01-10-2021 07:00 AM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
1 മുതൽ 4/10/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 30-09-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം ഓറഞ്ച് അലെർട് 27-09-2021 01:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ, മണിയാർ ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 27-09-2021 01:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിൽ റെഡ് അലർട്ട് 24-09-2021 07:00 PM കാണുക
25 മുതൽ 28/09/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 24-09-2021 01:00 PM കാണുക
19/09/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 19-09-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം നീല മുന്നറിയിപ്പ് 04-09-2021 07:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
27 മുതൽ 30/08/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 26-08-2021 01:00 PM കാണുക
21 നും 22/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 20-08-2021 02:00 PM കാണുക
08/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 07-08-2021 01:00 PM കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് ജലനിരപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് 07-08-2021 കാണുക
07/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 06-08-2021 01:00 PM കാണുക

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
24 നും 25/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 24-07-2021 01:00 PM കാണുക
21,22,23/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 20-07-2021 01:00 PM കാണുക
16/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 16-07-2021 01:00 PM കാണുക
14/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 14-07-2021 01:00 PM കാണുക
13/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 13-07-2021 01:00 PM കാണുക
11/07/2021 & 12/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 11-07-2021 01:00 PM കാണുക
10/07/2021 നു അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് 10-07-2021 01:00 PM കാണുക
10/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09-07-2021 01:00 PM കാണുക
09/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 08-07-2021 04:00 PM കാണുക
അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണിയാർ ബാരേജ് 02.07.2021 ന് രാവിലെ 6.00 ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡർ 01-07-2021 2:30 PM കാണുക