അടക്കുക

മുന്നറിയിപ്പുകൾ

ജില്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി, സമയം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
29,30 നവംബർ 2021 ന് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് -മഞ്ഞ അലർട്ട് 29-11-2021 10:00 AM കാണുക
25 നവംബർ 2021 അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് – ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 25-11-2021 10:00 AM കാണുക
22-25 നവംബർ 2021 ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 21-11-2021 01:00PM കാണുക
പമ്പാ ഡാം തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു 20-11-2021 കാണുക
പമ്പാ ഡാം റെഡ് അലേർട്ട് 19-11-2021 09:00PM കാണുക
പമ്പാ ഡാം ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് 18-11-2021 10:00AM കാണുക
17 മുതൽ 19/11/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 17-11-2021 01:00 PM കാണുക
പമ്പാ ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് 14-11-2021 12:00PM കാണുക
13 മുതൽ 14/11/2021 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്; 15/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 12-11-2021 01:00 PM കാണുക
09 മുതൽ 11/11/2021 വരെ അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്; 12/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09-11-2021 01:00 PM കാണുക
30 to 31/10/2021 & 01 to 02/11/2021 നു അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ; 03/11/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 30-10-2021 01:30 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 30-10-2021 കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം റെഡ് അലർട്ട് 28-10-2021 08:00PM കാണുക
29/10/2021 നു അതി ശക്തമാ യ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് & 30 to 31/10/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയി പ്പ് 28-10-2021 01:00PM കാണുക
27-30 ഒക്ടോബർ 2021 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 27-10-2021 01:00 PM കാണുക
23,24, 25 ഒക്ടോബർ 2021 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്, 26/10/2021 നു അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 23-10-2021 01:00 PM കാണുക
സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അലർട്ട് 19-10-2021 കാണുക
20 & 21 ഒക്ടോബർ 2021 നു അതി ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 19-10-2021 01:00 PM കാണുക
നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അലർട്ട് 19-10-2021 11:00 AM കാണുക
19/10/2021 നു പമ്പ ഡാം തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 18-10-2021 കാണുക
പമ്പ ഡാം റെഡ് അലർട്ട് 18-10-2021 11:00 AM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം 18/10/2021 തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് 17-10-2021 കാണുക
പമ്പാഡാം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് 17-10-2021 09:00 PM കാണുക
പമ്പ അണക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 17-10-2021 09:00 AM കാണുക
മണിയാർ ബറേജ് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 16-10-2021 07:00 PM കാണുക
16-10-2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 16-10-2021 01:00PM കാണുക
ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് – കക്കി ആനത്തോട് ഡാം അലേർട്ട് 15-10-2021 05:00 PM കാണുക
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 14 മുതൽ 16 ഒക്ടോബർ 2021 വരെ 14-10-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം അലേർട്ട് 12-10-2021 07:00 PM കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് തുറക്കൽ 11-10-2021 07:00 PM കാണുക
അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്,കക്കി ഡാം ബ്ലൂ അലേർട്ട് 11-10-2021 10:00 AM കാണുക
11-13 ഒക്ടോബർ 2021 നു അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09-10-2021 02:00 PM കാണുക
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് കക്കി-ആനത്തോട് ഡാം 09-10-2021 07:00 AM കാണുക
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09 മുതൽ 10 ഒക്ടോബർ 2021 വരെ 08-10-2021 01:00 PM കാണുക
ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 03-10-2021 02:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം ബ്ലൂ അലെർട് 01-10-2021 07:00 AM കാണുക
1 മുതൽ 4/10/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 30-09-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം ഓറഞ്ച് അലെർട് 27-09-2021 01:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ, മണിയാർ ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് 27-09-2021 01:00 PM കാണുക
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ടിൽ റെഡ് അലർട്ട് 24-09-2021 07:00 PM കാണുക
25 മുതൽ 28/09/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 24-09-2021 01:00 PM കാണുക
19/09/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 19-09-2021 01:00 PM കാണുക
കക്കി ആനത്തോട് ഡാം നീല മുന്നറിയിപ്പ് 04-09-2021 07:00 PM കാണുക
27 മുതൽ 30/08/2021 വരെ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 26-08-2021 01:00 PM കാണുക
21 നും 22/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 20-08-2021 02:00 PM കാണുക
08/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 07-08-2021 01:00 PM കാണുക
മണിയാർ ബാരേജ് ജലനിരപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് 07-08-2021 കാണുക
07/08/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 06-08-2021 01:00 PM കാണുക
24 നും 25/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 24-07-2021 01:00 PM കാണുക
21,22,23/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 20-07-2021 01:00 PM കാണുക
16/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 16-07-2021 01:00 PM കാണുക
14/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 14-07-2021 01:00 PM കാണുക
13/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 13-07-2021 01:00 PM കാണുക
11/07/2021 & 12/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 11-07-2021 01:00 PM കാണുക
10/07/2021 നു അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് 10-07-2021 01:00 PM കാണുക
10/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 09-07-2021 01:00 PM കാണുക
09/07/2021 നു ശക്തമായ മഴക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 08-07-2021 04:00 PM കാണുക
അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണിയാർ ബാരേജ് 02.07.2021 ന് രാവിലെ 6.00 ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡർ 01-07-2021 2:30 PM കാണുക