അടക്കുക

പോലീസ്

police logo1

1949 ൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംയോജനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് സേനയെ ഒന്നിച്ച് ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാക്കി ചേർത്തു. റാങ്കുകളിൽ സമാനത കൈവരിക്കാൻ, ട്രാവൻകൂർ മേഖലയിലെ സ്റ്റേഷൻ  ഓഫീസർമാരെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായി നിയമിച്ചു . ട്രാഫിക് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ബ്രാഞ്ച്, സായുധ റിസർവ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ തരംതിരിച്ചു ഓരോ യൂണിറ്റും ഒരു പ്രത്യേക പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലാക്കി .. പാലസ് ഗാർഡ്സ് യൂണിറ്റ് പോലീസ് വകുപ്പുമായി ലയിപ്പിച്ചു.

police sabarimala

1 ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി 0468-2222236 9497996983 sppta.pol[at]kerala.gov.in
2 പോലീസ് കണ്ട്രോൾ റൂം 1090
3 ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ 1090
4 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് (Administration) 0468-2222664 9497990028 dyspadmpta.pol[at]kerala.gov.in
5 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ്(DCRB) 0468-2222927 9497990031 dyspdcrbpta.pol[at]kerala.gov.in
6 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് (Narcotics) 0468-2222664 9497990032 dyspnrctcpta.pol[at]kerala.gov.in
7 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് (Crime)  0468-2222927 9497990029 dyspcdpta.pol[at]kerala.gov.in
8 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് (Special Branch) 0468-2222600 9497990030 dyspsbpta.pol[at]kerala.gov.in

 ജില്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് 

 1  പത്തനംതിട്ട  0468-2222226  9497980250  shoptapspta.pol[at]kerala.gov.in
2 അടൂർ 04734-224829  9497980247 shoadoorpspta.pol[at]kerala.gov.in
3 ആറന്മുള 0468-2214100  9497980226 shoarnmlpspta.pol[at]kerala.gov.in
4 കക്കാട് 0468-2558090
5 കീഴ്‌വായ്‌പൂര്‌ 0468-2682226 9497980230 shokzvprpta.pol[at]kerala.gov.in
6 കൊടുമൺ 0468-2485229 9497980231 shokdmnpta.pol[at]kerala.gov.in
7 കോയിപ്രം 0468-2660246 9497980232 shokoprmpspta.pol[at]kerala.gov.in
8 കോന്നി 0468-2242236  9497980233 shoknipspta.pol[at]kerala.gov.in
9 കൂടൽ 0468-2470100  9497980234 shokoodalpta.pol[at]kerala.gov.in
10 മൂഴിയാർ 0468-2558190  9497980235 shomzyrpspta.pol[at]kerala.gov.in
11 പമ്പ 0468-2593412 9497980229 shopampapspta.pol[at]kerala.gov.in
12 പന്തളം 0468-2452222 9497980236 shopndlmpspta.pol[at]kerala.gov.in
13 പെരുനാട് 0468-2540211 9497980239 shoprndupspta.pol[at]kerala.gov.in
14 പുളികീഴ്‌ 0468-2610149 9497980240 shoplkhupspta.pol[at]kerala.gov.in
15 റാന്നി 0468-2527626 9497980255 shorannypspta.pol[at]kerala.gov.in
16 തണ്ണിത്തോട് 0468-2382253  9497980241 shothntdupta.pol[at]kerala.gov.in