അടക്കുക

പുതിയത്

ചിത്രങ്ങളില്ല

അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇന്റർവ്യൂ അറിയിപ്പ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 14/02/2022

അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019-പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 18 ലൊക്കേഷനുകളിൽ പുതിയ അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

ഇലന്തൂർ ഗവ.ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകൃത ഉത്തരവ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 01/01/2022

ഇലന്തൂർ ഗവ.ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ RFCTLARR act 2013 നിയമം വകുപ്പ് 7 പ്രകാരമുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട്

കൂടുതല്‍