അടക്കുക

പുതിയത്

ചിത്രങ്ങളില്ല

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും നാളെ (19/11/2021) പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉള്ള ഉത്തരവ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 18/11/2021

പ്രളയദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാതരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 34 (എം) വകുപ്പ് പ്രകാരം 2021 നവംബര്‍ 19 നു പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും നാളെ (16/11/2021) പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉള്ള ഉത്തരവ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 15/11/2021

പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നവംബർ 16 നു പ്രാദേശിക അവധി

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ,ഇലന്തൂർ ഗവഃ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 11/11/2021

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ,ഇലന്തൂർ ഗവഃ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്

കൂടുതല്‍