അടക്കുക

പുതിയത്

ചിത്രങ്ങളില്ല

ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം – വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 31/10/2023

ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം – വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള RFCTLARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള 19(1) അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 31/10/2023

റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള RFCTLARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള 19(1) അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ/അപേക്ഷ ഫോറം- ഇ ഒ സി ടെക്‌നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് നിയമനം (സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം)

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 04/10/2023

സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇ ഒ സി ടെക്‌നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് നിയമനം സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ/അപേക്ഷ ഫോറം

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

പുതിയ അക്ഷയ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 03/10/2023

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒഴിവുള്ള നാല് ലൊക്കേഷനുകളിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കൂടുതല്‍
ചിത്രങ്ങളില്ല

തെക്കേമലയിൽ അക്ഷയകേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 15/09/2023

തെക്കേമലയിൽ(കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല) പട്ടികജാതി സംരംഭകർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള, അക്ഷയ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കൂടുതല്‍