അടക്കുക

ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ

സന്ദർശിക്കുക: http://revenue.kerala.gov.in

കളക്ടറേറ്റെ

സ്ഥലം : കളക്ടറേറ്റെ പത്തനംതിട്ട | നഗരം : പത്തനംതിട്ട | പിന്‍ കോഡ് : 689645