അടക്കുക

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്

സന്ദർശിക്കുക: https://www.employment.kerala.gov.in/

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസ്

സ്ഥലം : എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695033