അടക്കുക

വൈദ്യുതി

ഇലട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ അടൂർ


ഫോണ്‍ : 9446009351-04734224852

ഇലട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ തിരുവല്ല


ഫോണ്‍ : 9446009464-04692630490

ഇലട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ പന്തളം


ഫോണ്‍ : 9446009396-04734252284

ഇലട്രിക്കൽ സർക്കിൾ പത്തനംതിട്ട


ഫോണ്‍ : 9446009347-04682223499

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അടൂർ ഡിവിഷൻ


ഫോണ്‍ : 9446008277

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തിരുവല്ല ഡിവിഷൻ


ഫോണ്‍ : 9446008278

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷൻ


ഫോണ്‍ : 9446008276

കെ സ് ഇ ബി കസ്റ്റമർ കെയർ


ഫോണ്‍ : 1912

കെ സ് ഇ ബി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ


ഫോണ്‍ : 04682223499-9446008275