അടക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

എൻ എസ് എസ് കോളേജ്,പന്തളം

പന്തളം,കേരളം-689501


ഫോണ്‍ : 04734-252221
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://nsscollegepandalam.ac.in

കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ്, പത്തനംതിട്ട

അഴൂർ , പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689645


ഫോണ്‍ : 0468-2222223
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.catholicatecollege.com/

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആറന്മുള

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആറന്മുള - 689533


വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://cearanmula.ac.in
Pincode: 689533

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കല്ലൂപ്പാറ

കടമാൻകുളം,മടത്തുംഭാഗം നോർത്ത് ,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689603


ഫോണ്‍ : 0469-2677890

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്,അടൂർ

അടൂർ-കൊല്ലം റോഡ് ,മണക്കാല,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-691551


ഫോണ്‍ : 04734-231995

ഗവ: ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, ഇലന്തൂർ ,പത്തനംതിട്ട

ഇലന്തൂർ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689644


ഫോണ്‍ : 9188282829
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.gasce.org/

മാർത്തോമാ കോളേജ്,തിരുവല്ല

തിരുവല്ല-മല്ലപ്പള്ളി റോഡ് ,തിരുവല്ല,കേരളം-689111


ഫോണ്‍ : 0469-2630342
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://marthomacollege.org

സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് ,കോഴഞ്ചേരി

കോളേജ് റോഡ്,കോഴഞ്ചേരി,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689641


ഫോണ്‍ : 0468-2214566
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://stthomascollege.info

സെൻറ് തോമസ് കോളേജ്,റാന്നി

പഴവങ്ങാടി പി ഓ,റാന്നി ,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689673


വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://stthomascollegeranni.com
Pincode: 689673