അടക്കുക

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

എൻ എസ് എസ് കോളേജ്,പന്തളം

പന്തളം,കേരളം-689501


ഫോണ്‍ : 04734-252221
Pincode: 689501

കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ്, പത്തനംതിട്ട

അഴൂർ , പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689645


ഫോണ്‍ : 0468-2222223
Pincode: 689645

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആറന്മുള

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആറന്മുള - 689533


ഫോണ്‍ : 0468-2319131
Pincode: 689533

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കല്ലൂപ്പാറ

കടമാൻകുളം പി ഓ, കല്ലൂപ്പാറ, തിരുവല്ല, കേരളം


ഫോണ്‍ : 0469-2677890
Pincode: 689603

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്,അടൂർ

അടൂർ-കൊല്ലം റോഡ് ,മണക്കാല,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-691551


ഫോണ്‍ : 04734-231995
Pincode: 691551

ഗവ: ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, ഇലന്തൂർ ,പത്തനംതിട്ട

ഇലന്തൂർ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689643


ഫോണ്‍ : 0468-22263636
Pincode: 689643

മാർത്തോമാ കോളേജ്,തിരുവല്ല

തിരുവല്ല-മല്ലപ്പള്ളി റോഡ്, കുറ്റപ്പുഴ പി ഓ, തിരുവല്ല, കേരളം-689103


ഫോണ്‍ : 0469-2630342
Pincode: 689103

സെൻറ് തോമസ് കോളേജ് ,കോഴഞ്ചേരി

കോളേജ് റോഡ്,കോഴഞ്ചേരി,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689641


ഫോണ്‍ : 0468-2214566
Pincode: 689641

സെൻറ് തോമസ് കോളേജ്,റാന്നി

പഴവങ്ങാടി പി ഓ, റാന്നി, പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689673


ഫോണ്‍ : 8301057965
Pincode: 689673