അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പാറക്കടവ് പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് നമ്പർ.3487 dt .25.11.21 -LARR ACT 2013 26/11/2021 30/06/2022 കാണുക (377 KB)
പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ-11(1)വിജ്ഞാപനം 26/11/2021 30/06/2022 കാണുക (922 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രാഥമിക ഗസറ്റ് LARR നിയമം 2013 – ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് 19/11/2021 30/04/2022 കാണുക (459 KB)
സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ,ഇലന്തൂർ ഗവഃ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്

എസ് ഐ എ റിപ്പോർട്ട് – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ,ഇലന്തൂർ ഗവഃ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്

11/11/2021 31/12/2021 കാണുക (5 MB)
ശബരിമല ഉത്സവം 2021-22 – സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലെ ഇഒസിമാർ – 10.11.2021-ന് ഇഒസി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് നടത്തിയ അഭിമുഖം – റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 10/11/2021 31/03/2022 കാണുക (78 KB)
കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് – RFCTLARR നിയമം 2013 01/11/2021 30/06/2022 കാണുക (351 KB)
തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളി ചേലക്കൊമ്പ് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടി – എസ്ഐഎ റിപ്പോർട്ട് 29/10/2021 31/03/2022 കാണുക (3 MB)
പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് : ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (എൽഎആർആർ ആക്ട് 2013 )

പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

27/10/2021 30/11/2021 കാണുക (930 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ/അപേക്ഷ ഫോറം-ഇ ഒ സി ടെക്‌നിഷ്യൻ (സന്നിധാനം,പമ്പ,നിലക്കൽ,പത്തനംതിട്ട അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം )

അപേക്ഷ ഫോറം-ഇ ഒ സി ടെക്‌നിഷ്യൻ (സന്നിധാനം,പമ്പ,നിലക്കൽ,പത്തനംതിട്ട അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം )

22/10/2021 30/11/2021 കാണുക (100 KB)
ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -എൽഎആർആർ ആക്ട് 2013 11/10/2021 01/12/2021 കാണുക (4 MB)
ശേഖരം