അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി: LARR ACT 2013 വകുപ്പ് 21(1) – ഫോം നമ്പർ 2 04/12/2023 30/04/2024 കാണുക (533 KB)
പത്തനംതിട്ട റവന്യൂ ഓഫീസുകളിലെ പ്രിന്ററുകളുടെ ടോണർ, കാട്രിഡ്ജ്, മഷി റീഫിൽ മുതലായവയുടെ ക്വട്ടേഷനുള്ള അപേക്ഷ

പ്രിന്ററുകളുടെ ടോണർ, കാട്രിഡ്ജ്, മഷി റീഫിൽ മുതലായവയുടെ ക്വട്ടേഷനുള്ള അപേക്ഷ

28/11/2023 12/12/2023 കാണുക (92 KB)
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം: പന്തളം ബൈപാസ് 4(1) വിജ്ഞാപനം

പന്തളം ബൈപാസ് 4(1) വിജ്ഞാപനം

28/11/2023 31/03/2024 കാണുക (950 KB)
റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള RFCTLARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള 19(1) വിജ്ഞാപന ഗസറ്റ്

19(1) വിജ്ഞാപന ഗസറ്റ്

20/11/2023 31/12/2023 കാണുക (1 MB)
ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം – വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം – വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

31/10/2023 31/12/2023 കാണുക (1 MB)
റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള RFCTLARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള 19(1) അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള RFCTLARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള 19(1) അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

31/10/2023 31/12/2023 കാണുക (1 MB)
റാന്നി പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണത്തിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് – RFCTLARR Act 2013 03/06/2023 31/12/2023 കാണുക (1 MB)
റാന്നി പാലത്തിന്റെയും അതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് റാന്നി, അങ്ങാടി വില്ലേജുകളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ 27/01/2023 31/07/2033 കാണുക (574 KB)
CMO ചാർജ് ഓഫീസർമാരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ 03/11/2022 31/12/2023 കാണുക (62 KB)
പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്

ജില്ലാ കളക്ടർ പത്തനംതിട്ട, ഉത്തരവ് സി‌എസ് 5 7/10,26/11/2013. ജില്ലയിലെ എൽ‌പി‌ജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ഗതാഗത ചാർജ് നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

26/07/2021 31/07/2026 കാണുക (903 KB)
ശേഖരം