അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ (ഇ-ഓഫീസ് പ്രോജക്റ്റ്) 29/05/2023 30/06/2023 കാണുക (57 KB)
മണിമലയാറ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത കീഴ്വായ്പൂർ യാർഡിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ്/മണൽ/ചെളി മിശ്രിതം ഇ-ഓക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

മണിമലയാറ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത പത്തനംതിട്ട വായ്പൂർ ബസ്സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കീഴ്വായ്പൂർ യാർഡിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ്/മണൽ/ചെളി മിശ്രിതം ഇ-ഓക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

24/05/2023 31/08/2023 കാണുക (962 KB)
റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – LARR ആക്ട് 2013 ലെ സെക്ഷൻ11(1) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 20/05/2023 30/11/2023 കാണുക (2 MB)
ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം-ആർഎഫ്സിടി എൽ എ ആർ ആർ 2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- എസ് ഐ എ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 4 (1 ) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം-ആർഎഫ്സിടി എൽ എ ആർ ആർ 2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- എസ് ഐ എ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 4 (1 ) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

20/05/2023 31/08/2023 കാണുക (288 KB)
ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം- 19(1) കരട് പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം

ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം- 19(1) കരട് പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം

19/05/2023 31/08/2023 കാണുക (162 KB)
വടശ്ശേരിക്കര പേങ്ങാട്ട് കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം- എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 സെക്ഷൻ 11(1) പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം- തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം

വടശ്ശേരിക്കര പേങ്ങാട്ട് കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം- എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 സെക്ഷൻ 11(1) പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം- തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരണം

19/05/2023 31/08/2023 കാണുക (209 KB)
പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയ നിർമാണം : ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരമുള്ള പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയ നിർമാണം : എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013  പ്രകാരമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ.

17/05/2023 31/08/2023 കാണുക (240 KB)
റാന്നി താലൂക് ആശുപത്രി നിർമാണം – സാമൂഹികാഘാത റിപ്പോർട്ട്, വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സാമൂഹികാഘാത റിപ്പോർട്ട്, വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

29/03/2023 31/05/2023 കാണുക (2 MB)
പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – എസ്ഐഎ പഠന റിപ്പോർട്ട്, വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. 04/03/2023 30/09/2023 കാണുക (7 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- റാന്നി ആശുപത്രി വികസനം എസ്ഐഎയുടെ അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട് 04/03/2023 30/09/2023 കാണുക (455 KB)
ശേഖരം