അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പേങ്ങാട്ടുകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമാണം -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം (എൽഎആർആർ ആക്ട് 2013)

പേങ്ങാട്ടുകടവ് പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് നിർമാണം -ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം (എൽഎആർആർ ആക്ട് 2013)

20/09/2022 31/12/2022 കാണുക (3 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കോഴഞ്ചേരി പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം RFCTLARR Act 2013 19/08/2022 31/03/2023 കാണുക (195 KB)
വടശ്ശേരിക്കര – മങ്ങാട്ടുകടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിൽ 2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 10/08/2022 28/02/2023 കാണുക (252 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം -വടശേരിക്കര പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് – RFCT LARR ആക്ട് 2013

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -വടശേരിക്കര പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് RFCT LARR 2013 ആക്ട് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

23/07/2022 31/10/2022 കാണുക (308 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം – കോഴഞ്ചേരി പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ്, RFCTLARR നിയമം 2013 20/07/2022 31/01/2023 കാണുക (3 MB)
കോയിപ്രം ജലശുദ്ധീകരണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കല്‍ കാലാവധി നീട്ടിവെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 05/07/2022 31/10/2022 കാണുക (984 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം – വടശ്ശേരിക്കര പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ്, RFCT LARR നിയമം 2013 28/06/2022 31/12/2022 കാണുക (4 MB)
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സ്കീം – ഡിഫൻസ് സർവീസ് 20/06/2022 31/12/2022 കാണുക (862 KB)
അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇന്റർവ്യൂ അറിയിപ്പ്

അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019-പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 18 ലൊക്കേഷനുകളിൽ പുതിയ അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

14/02/2022 28/02/2023 കാണുക (52 KB)
പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്

ജില്ലാ കളക്ടർ പത്തനംതിട്ട, ഉത്തരവ് സി‌എസ് 5 7/10,26/11/2013. ജില്ലയിലെ എൽ‌പി‌ജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ഗതാഗത ചാർജ് നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

26/07/2021 31/07/2026 കാണുക (903 KB)
ശേഖരം