അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിജ്ഞാപനം – ഗവ. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് 28/02/2022 31/08/2022 കാണുക (777 KB)
അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇന്റർവ്യൂ അറിയിപ്പ്

അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019-പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 18 ലൊക്കേഷനുകളിൽ പുതിയ അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

14/02/2022 28/02/2023 കാണുക (52 KB)
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം – സ്ഥലമെടുപ്പ് റാന്നി പുതിയ പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് 18/01/2022 31/07/2022 കാണുക (375 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 2013 – കോയിപ്പുറo കുടിവെള്ള പദ്ധതി 11/01/2022 31/07/2022 കാണുക (882 KB)
പാറക്കടവ് പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് നമ്പർ.3487 dt .25.11.21 -LARR ACT 2013 26/11/2021 30/06/2022 കാണുക (377 KB)
പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ-11(1)വിജ്ഞാപനം 26/11/2021 30/06/2022 കാണുക (922 KB)
കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് – RFCTLARR നിയമം 2013 01/11/2021 30/06/2022 കാണുക (351 KB)
പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്

ജില്ലാ കളക്ടർ പത്തനംതിട്ട, ഉത്തരവ് സി‌എസ് 5 7/10,26/11/2013. ജില്ലയിലെ എൽ‌പി‌ജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ഗതാഗത ചാർജ് നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

26/07/2021 31/07/2026 കാണുക (903 KB)
ശേഖരം