അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ആര്‍ ആര്‍ പാക്കേജ് – റാന്നി പുതിയ പാലം ആപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണം

റാന്നി പുതിയപാലം ആപ്രോച്ച് റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ച ആർ ആർ പാക്കേജ്

09/05/2024 31/12/2024 കാണുക (101 KB)
പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

24/04/2024 31/05/2024 കാണുക (331 KB)
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വോട്ടർമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വോട്ടർമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

17/04/2024 15/06/2024 കാണുക (538 KB)
പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക

15/04/2024 31/05/2024 കാണുക (533 KB)
സ്മാർട്ട് വോട്ടർ – സമ്മതിദായകർക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകം

സമ്മതിദായകർക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകം

08/04/2024 30/06/2024 കാണുക (6 MB)
കോടതി സമുച്ചയം 11(1) പിശക് അറിയിപ്പ്

കോടതി കോംപ്ലക്സ് 11(1) പിശക് അറിയിപ്പ്

30/03/2024 31/05/2024 കാണുക (89 KB)
കോതേക്കാട് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം : 4(1) വിജ്ഞാപനം

കൊതേക്കാട് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം : 4(1) വിജ്ഞാപനം

30/03/2024 31/05/2024 കാണുക (96 KB)
ജില്ലാ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് : പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നദികളിൽ നിന്നും മണൽ വാരുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളത്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നദികളിൽ നിന്നും മണൽ വരുന്നതിനുള്ള, ജില്ലാ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട്

02/03/2024 31/05/2024 കാണുക (6 MB)
ദുരന്തനിവാരണം വേനൽ മുന്നൊരുക്കം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 06/02/2024 31/05/2024 കാണുക (86 KB)
റാന്നി പാലത്തിന്റെയും അതിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് റാന്നി, അങ്ങാടി വില്ലേജുകളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ 27/01/2023 31/07/2033 കാണുക (574 KB)
ശേഖരം