അടക്കുക

LARR ആക്റ്റ് 2013 – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ പാലത്തിനായുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ്

LARR ആക്റ്റ് 2013 – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ പാലത്തിനായുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
LARR ആക്റ്റ് 2013 – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ പാലത്തിനായുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് 21/04/2021 30/09/2021 കാണുക (2 MB)