അടക്കുക

11 -മത് കാർഷിക സെൻസസ് : ജില്ലയിൽ കാർഷിക സെൻസസിന് തുടക്കം കുറിച്ചു

11 -മത് കാർഷിക സെൻസസ് : ജില്ലയിൽ കാർഷിക സെൻസസിന് തുടക്കം കുറിച്ചു
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
11 -മത് കാർഷിക സെൻസസ് : ജില്ലയിൽ കാർഷിക സെൻസസിന് തുടക്കം കുറിച്ചു

ജില്ലയിൽ കാർഷിക സെൻസസിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.ഐക്യരാഷട്ര സംഘടനയുടെ ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന ലോക വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന കാർഷിക സെൻസസിന്റെ ജില്ലയിലെ വിവര ശേഖരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു

30/12/2022 31/03/2023 കാണുക (3 MB)