അടക്കുക

സാമൂഹികാഘാത പഠനം- ഏജൻസികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്

സാമൂഹികാഘാത പഠനം- ഏജൻസികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
സാമൂഹികാഘാത പഠനം- ഏജൻസികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്

സാമൂഹികാഘാത പഠന ഏജൻസികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്

10/08/2023 31/10/2023 കാണുക (314 KB)