അടക്കുക

വടശ്ശേരിക്കര – മങ്ങാട്ടുകടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിൽ 2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം

വടശ്ശേരിക്കര – മങ്ങാട്ടുകടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിൽ 2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
വടശ്ശേരിക്കര – മങ്ങാട്ടുകടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിൽ 2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 10/08/2022 28/02/2023 കാണുക (252 KB)