അടക്കുക

റാന്നി താലൂക് ആശുപത്രി നിർമാണം – സാമൂഹികാഘാത റിപ്പോർട്ട്, വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

റാന്നി താലൂക് ആശുപത്രി നിർമാണം – സാമൂഹികാഘാത റിപ്പോർട്ട്, വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
റാന്നി താലൂക് ആശുപത്രി നിർമാണം – സാമൂഹികാഘാത റിപ്പോർട്ട്, വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സാമൂഹികാഘാത റിപ്പോർട്ട്, വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

29/03/2023 31/05/2023 കാണുക (2 MB)