അടക്കുക

റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – LARR ആക്ട് 2013 ലെ സെക്ഷൻ11(1) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം

റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – LARR ആക്ട് 2013 ലെ സെക്ഷൻ11(1) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – LARR ആക്ട് 2013 ലെ സെക്ഷൻ11(1) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 20/05/2023 30/11/2023 കാണുക (2 MB)