അടക്കുക

മണിമലയാറ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത കീഴ്വായ്പൂർ യാർഡിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ്/മണൽ/ചെളി മിശ്രിതം ഇ-ഓക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

മണിമലയാറ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത കീഴ്വായ്പൂർ യാർഡിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ്/മണൽ/ചെളി മിശ്രിതം ഇ-ഓക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മണിമലയാറ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത കീഴ്വായ്പൂർ യാർഡിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ്/മണൽ/ചെളി മിശ്രിതം ഇ-ഓക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

മണിമലയാറ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത പത്തനംതിട്ട വായ്പൂർ ബസ്സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കീഴ്വായ്പൂർ യാർഡിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ്/മണൽ/ചെളി മിശ്രിതം ഇ-ഓക്ഷൻ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

24/05/2023 31/08/2023 കാണുക (962 KB)