അടക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 19(7) – ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള കാലാവധി നീട്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 19(7) – ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള കാലാവധി നീട്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 19(7) – ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള കാലാവധി നീട്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം 01/11/2022 31/05/2023 കാണുക (901 KB)