അടക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- റാന്നി ആശുപത്രി വികസനം എസ്ഐഎയുടെ അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- റാന്നി ആശുപത്രി വികസനം എസ്ഐഎയുടെ അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- റാന്നി ആശുപത്രി വികസനം എസ്ഐഎയുടെ അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട് 04/03/2023 30/09/2023 കാണുക (455 KB)