അടക്കുക

പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക

പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക

15/04/2024 31/05/2024 കാണുക (533 KB)