അടക്കുക

പാറക്കടവ് പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് നമ്പർ.3487 dt .25.11.21 -LARR ACT 2013

പാറക്കടവ് പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് നമ്പർ.3487 dt .25.11.21 -LARR ACT 2013
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പാറക്കടവ് പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് നമ്പർ.3487 dt .25.11.21 -LARR ACT 2013 26/11/2021 30/06/2022 കാണുക (377 KB)