അടക്കുക

പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്

പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പാചക വാതക സിലിണ്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്

ജില്ലാ കളക്ടർ പത്തനംതിട്ട, ഉത്തരവ് സി‌എസ് 5 7/10,26/11/2013. ജില്ലയിലെ എൽ‌പി‌ജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ഗതാഗത ചാർജ് നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

26/07/2021 31/07/2026 കാണുക (903 KB)