അടക്കുക

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയി‍‍ല്‍‍ 18 ലൊക്കേഷനികളി‍ല്‍ പുതുതായി അക്ഷയ സംരംഭകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച അപേക്ഷ, ഇന്റ‍ര്‍വ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തി‍ല്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൊവിഷണ‍ല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ആക്ഷേപം ഇല്ലാത്ത 11 ലൊക്കേഷനുകളിലെ ഫൈനല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയി‍‍ല്‍‍ 18 ലൊക്കേഷനികളി‍ല്‍ പുതുതായി അക്ഷയ സംരംഭകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച അപേക്ഷ, ഇന്റ‍ര്‍വ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തി‍ല്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൊവിഷണ‍ല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ആക്ഷേപം ഇല്ലാത്ത 11 ലൊക്കേഷനുകളിലെ ഫൈനല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയി‍‍ല്‍‍ 18 ലൊക്കേഷനികളി‍ല്‍ പുതുതായി അക്ഷയ സംരംഭകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച അപേക്ഷ, ഇന്റ‍ര്‍വ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തി‍ല്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൊവിഷണ‍ല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ആക്ഷേപം ഇല്ലാത്ത 11 ലൊക്കേഷനുകളിലെ ഫൈനല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 21/05/2022 31/08/2022 കാണുക (2 MB)