അടക്കുക

പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയ നിർമാണം : ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരമുള്ള പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയ നിർമാണം : ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരമുള്ള പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയ നിർമാണം : ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 സെക്ഷൻ 11 പ്രകാരമുള്ള പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയ നിർമാണം : എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013  പ്രകാരമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ.

17/05/2023 31/08/2023 കാണുക (240 KB)