അടക്കുക

തെക്കേമലയിൽ അക്ഷയകേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

തെക്കേമലയിൽ അക്ഷയകേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
തെക്കേമലയിൽ അക്ഷയകേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

തെക്കേമലയിൽ(കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല) പട്ടികജാതി സംരംഭകർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള, അക്ഷയ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

15/09/2023 01/10/2023 കാണുക (310 KB)