അടക്കുക

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020:റിസർവേഷൻ വാർഡ് ലിസ്റ്റ്

പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020:റിസർവേഷൻ വാർഡ് ലിസ്റ്റ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020:റിസർവേഷൻ വാർഡ് ലിസ്റ്റ് 14/10/2020 31/12/2020 കാണുക (639 KB)