അടക്കുക

കോയിപ്രം ജലശുദ്ധീകരണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കല്‍ കാലാവധി നീട്ടിവെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കോയിപ്രം ജലശുദ്ധീകരണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കല്‍ കാലാവധി നീട്ടിവെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കോയിപ്രം ജലശുദ്ധീകരണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കല്‍ കാലാവധി നീട്ടിവെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 05/07/2022 31/10/2022 കാണുക (984 KB)