അടക്കുക

കോയിപ്രം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം – LARR നിയമം 19(7)

കോയിപ്രം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം – LARR നിയമം 19(7)
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കോയിപ്രം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം – LARR നിയമം 19(7) 27/05/2022 31/08/2022 കാണുക (359 KB)