അടക്കുക

ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം-ആർഎഫ്സിടി എൽ എ ആർ ആർ 2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- എസ് ഐ എ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 4 (1 ) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം-ആർഎഫ്സിടി എൽ എ ആർ ആർ 2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- എസ് ഐ എ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 4 (1 ) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം-ആർഎഫ്സിടി എൽ എ ആർ ആർ 2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- എസ് ഐ എ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 4 (1 ) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം-ആർഎഫ്സിടി എൽ എ ആർ ആർ 2013 പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- എസ് ഐ എ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 4 (1 ) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

20/05/2023 31/08/2023 കാണുക (288 KB)