അടക്കുക

ഇലന്തൂർ ഗവ.ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകൃത ഉത്തരവ്

ഇലന്തൂർ ഗവ.ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകൃത ഉത്തരവ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഇലന്തൂർ ഗവ.ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകൃത ഉത്തരവ്

ഇലന്തൂർ ഗവ.ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ RFCTLARR act 2013 നിയമം വകുപ്പ് 7 പ്രകാരമുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട്

01/01/2022 31/03/2022 കാണുക (572 KB)