അടക്കുക

അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇന്റർവ്യൂ അറിയിപ്പ്

അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇന്റർവ്യൂ അറിയിപ്പ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇന്റർവ്യൂ അറിയിപ്പ്

അക്ഷയ സംരംഭക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019-പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 18 ലൊക്കേഷനുകളിൽ പുതിയ അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

14/02/2022 28/02/2023 കാണുക (52 KB)