അടക്കുക

അക്ഷയ സംരംഭകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് : കൊടുമൺ പഞ്ചായത്ത്

അക്ഷയ സംരംഭകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് : കൊടുമൺ പഞ്ചായത്ത്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
അക്ഷയ സംരംഭകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് : കൊടുമൺ പഞ്ചായത്ത്

അക്ഷയ സംരംഭകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്
ചന്ദനപ്പള്ളി,അങ്ങാടിക്കൽ നോർത്ത്,ചാലപ്പറമ്പ്(കൊടുമൺ പഞ്ചായത്ത് )

20/02/2023 30/04/2023 കാണുക (706 KB)