രേഖകള്‍

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
കോട്പ റിപ്പോർട്ട് മെയ് 2018 02/06/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(409 KB)
ആർ ടി എ ഡിസിഷൻ നവംബര് 2017 28/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(108 KB)
ആർ ടി എ അജണ്ട നവംബര് 2017 28/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(376 KB)
കോട്പ ജനുവരി 2018 01/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(409 KB)
ജില്ലയുടെ പ്രൊഫൈൽ 20/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഫൈൽ 19/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(192 KB)
ജനസംഖ്യ 20/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)