അടക്കുക

കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം

13/06/2018 - 31/12/2018

councelling centre

കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ആറന്മുള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശ്രീമതി  വീണാ ജോർജ് എം.എൽ.എ. നിർവഹിക്കുന്നു.