അടക്കുക

13/07/2021 ശക്തമായ കാറ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

താലൂക്ക് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് പേര് ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
റാന്നി താലൂക്ക് അയിരൂർ വില്ലേജ് അയിരൂർ പഞ്ചായത്ത് കാണുക
മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് തെള്ളിയൂർ വില്ലേജ് എഴുമറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കാണുക
മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് പുറമറ്റം വില്ലേജ് പുറമറ്റം പഞ്ചായത്ത് കാണുക
അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പത്തനംതിട്ട കാണുക