അടക്കുക

സബ് ഡിവിഷൻസ്- താലൂക്ക് – വില്ലേജ്‌

അടൂർ ആർ.ഡി.ഓ.

അടൂർ ആർ.ഡി.ഓ. 04734 224827, 9447799827
താലൂക്ക് പേര് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
അടൂർ 04734 224826, 9447034826 talukofficeadoor[at]gmail[dot]com
കോന്നി 0468 2240087, 8547618430 konnitalukoffice[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി 0468 2222221, 9447712221 tahsildarkozhencherry[at]gmail[dot]com

തിരുവല്ല ആർ.ഡി.ഓ.

തിരുവല്ല ആർ.ഡി.ഓ. 0469 2601202, 9447114902
താലൂക്ക് പേര് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
തിരുവല്ല 0469 2601303, 9447059203 tahsildarthiruvalla[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി 0469 2682293, 9447014293 tahsildarmallappally[at]gmail[dot]com
റാന്നി 04735 227442, 9447049214 rannitahsildar1[at]gmail[dot]com
അടൂർ താലൂക്ക് 04734 224826, 9447034826
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
പള്ളിക്കൽ 04734 288300, 8547611206 vopallickal2015[at]gmail[dot]com
അങ്ങാടിക്കൽ 04734 280494, 8547611215 voangadickal2015[at]gmail[dot]com
ഏഴംകുളം 04734 243500, 8547611209 voezhamkulam2015[at]gmail[dot]com
കടമ്പനാട് 04734 284465, 8547611205 vokadampanad[at]gmail[dot]com
തുമ്പമൺ 04734 267010, 8547597302 vothumpamon2015[at]gmail[dot]com
കൊടുമൺ 04734 280495, 8547611214 vokodumon2015[at]gmail[dot]com
ഏനാത്ത് 04734 210545, 8547611212 voenathu2015[at]gmail[dot]com
പെരിങ്ങനാട് 04734 224246, 8547611202 voperinganad2015[at]gmail[dot]com
ഏനാദിമംഗലം 04734 247723, 8547611210 voenadimangalam2015[at]gmail[dot]com
അടൂർ 04734 242231, 8547611203 villageadoor[at]gmail[dot]com
പന്തളം 04734 251070, 8547611208 vopandalam2015[at]gmail[dot]com
കുരമ്പാല 04734 251075, 8547611216 vokurampala2015[at]gmail[dot]com
ഏറത്ത്‌ 04734 221383, 8547611204 voerathu2015[at]gmail[dot]com
പന്തളം-തെക്കേക്കര 04734 224359, 8547611207 vopandalamthekkekkara[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക് 0468 2222221, 9447712221
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ആറന്മുള 0468 2318789,8547611106 voaranmula[at]gmail[dot]com
ചെന്നീർക്കര 0468 2259259,8547611123 vochenneerkara[at]gmail[dot]com
 മെഴുവേലി 0468 2259900,8547611122 vomezhuveli[at]gmail[dot]com
കുളനട 04734 262266,8547611108 vokulanada[at]gmail[dot]com
ഇലന്തൂർ 0468 2263291,8547611109 voelanthoor[at]gmail[dot]com
കിടങ്ങന്നൂർ 0468 2289002,8547611121 vokidangannur[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി 0468 2279525,8547611102 vokozhencherry[at]gmail[dot]com
മലപ്പുഴശ്ശേരി 0468 2279533,8547611104 vomallapuzhassery[at]gmail[dot]com
നാരങ്ങാനം 0468 2217717,8547611110 vonaranganam[at]gmail[dot]com
ഓമല്ലൂർ 0468 2355668,8547611105 voomalloor[at]gmail[dot]com
പത്തനംതിട്ട 0468 2322403,8547611103 vopathanamthitta[at]gmail[dot]com
റാന്നി താലൂക്ക് 04735 227442, 9447049214
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
റാന്നി-അങ്ങാടി 04735 229364,8547611406 vofficeranni[at]gmail[dot]com
റാന്നി-പഴവങ്ങാടി 04735 229363,8547611407 vofficeranni[at]gmail[dot]com
ചേത്തക്കൽ 04735 261571,8547611408 vochethackel[at]gmail[dot]com
ചെറുകോൽ 0468 2279496,8547611403 vocherukole[at]gmail[dot]com
അയിരൂർ 04735 231800,8547611404 voayroor[at]gmail[dot]com
കൊല്ലമുള 04752 264242,8547611405 vokollamula[at]gmail[dot]com
പെരുനാട് 04735 241472,8547611409 voperunadu[at]gmail[dot]com
വടശ്ശേരിക്കര 04735 253750,8547611410 villageofficervadasserikkara[at]gmail[dot]com
റാന്നി 04735 229365,8547611402 vofficeranni[at]gmail[dot]com
അത്തിക്കയം 04735 270622,8547611412 voathikkayam123[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് 0469 2682293,9447014293
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ആനിക്കാട് 0469 2686386,8547611503 voanicadu[at]gmail[dot]com
കല്ലൂപ്പാറ 0469 2678980,8547611505 vokallooppara[at]gmail[dot]com
 എഴുമറ്റൂർ 0469 2795677,8547611509 voezhumattoor[at]gmail[dot]com
പെരുമ്പെട്ടി 0469 2697858,8547611508 voperumppetty[at]gmail[dot]com
കോട്ടാങ്ങൽ 0469 2689344,8547611507 vokottangal[at]gmail[dot]com
കുന്നന്താനം 0469 2690800,8547611504 vokunnamthanam[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി 0469 2680039,8547611502 vomallappally[at]gmail[dot]com
പുറമറ്റം 0469 2666278,8547611506 vopuramattom[at]gmail[dot]com
തെള്ളിയൂർ 0469 2752056,8547611510 vothelliyoor[at]gmail[dot]com
തിരുവല്ല താലൂക്ക് 0469 2601303, 9447059203
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
കുറ്റപ്പുഴ 0469 2741522,8547611308 vokuttapuzha[at]gmail[dot]com
ഇരവിപേരൂർ 0469 2609435,8547611309 voeraviperoor[at]gmail[dot]com
 കവിയൂർ 0469 2619549,8547611313 vokaviyoor[at]gmail[dot]com
കോയിപ്പുറം 0469 2661880,8547611310 vokoipuram[at]gmail[dot]com
തിരുവല്ല 0469 2601659,8547611307 votvla[at]gmail[dot]com
തൊട്ടപ്പുഴശ്ശേരി 0468 2279540,8547611311 vothottapuzhassery[at]gmail[dot]com
കടപ്ര 0469 2617544,8547611303 vokadapra[at]gmail[dot]com
കുറ്റൂർ 0469 2616100,8547611312 vokuttoor[at]gmail[dot]com
നെടുംപുറം 0469 2642382,8547611304 vonedumpuram[at]gmail[dot]com
നിരണം 0469 2617533,8547611302 niranamvo[at]gmail[dot]com
പെരിങ്ങര 0469 2601676,8547611305 voperingara[at]gmail[dot]com
കാവുംഭാഗം 0469 2601656,8547611306 vokavumbhagom[at]gmail[dot]com
കോന്നി താലൂക്ക് 0468 2240087, 8547618430
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ഐരവൺ 0468 2340668,8547611119 iravonvillage[at]gmail[dot]com
വള്ളിക്കോട്‌ 0468 2355667,8547611112 vallicoduvillageoffice[at]gmail[dot]com
വി കോട്ടയം 0468 2306454,8547611114 vovkottayam[at]gmail[dot]com
കലഞ്ഞൂർ 04734 272281,8547611211 kalanjoorvillageoffice[at]gmail[dot]com
കോന്നിത്താഴം 0468 2349879,8547611118 vokonnithazham[at]gmail[dot]com
പ്രമാടം 0468 2336175,8547611113 vopramadom[at]gmail[dot]com
കൂടൽ 04734 272282,8547611213 vokoodal[at]gmail[dot]com
മലയാലപ്പുഴ 0468 2302450,8547611116 villageofficer815[at]gmail[dot]com
കോന്നി 0468 2340671,8547611117 vokonni[at]gmail[dot]com
അരുവാപ്പുലം 0468 2340669,8547611120 voaruvappulam1[at]gmail[dot]com
തണ്ണിത്തോട് 0468 2382211,8547611107 vothannithode[at]gmail[dot]com
മൈലപ്ര 0468 2322415,8547611115 vomylapra[at]gmail[dot]com
സീതത്തോട് 04735 258004,8547618432 villageofficeseethathodu[at]gmail[dot]com
ചിറ്റാർ 04735 256364,8547611411 chittarvo[at]gmail[dot]com